جستجو

رابط سر دریلی پد سنباده و پولیش

تومان22,000

رابط سر دریلی پد سنباده و پولیش..

جدید

سنباده تسمه ای کنزاکس مدل P60-535x75 بسته 3 عددی

تومان90,000

سنباده تانکی یکی از دستگاه های مخصوص سنباده کاری است که هنوز در صنعت چوب و رنگ کاری ایران کاملاً شناخته شده نیست. با شنیدن نام ((سنباده تانکی)) می توان شکل ظاهری آن را هم تصور کرد. دقیقاً به خاطر شکل ..

جدید

سنباده تسمه ای کنزاکس مدل P80-535x75 بسته 3 عددی

تومان90,000

سنباده تانکی یکی از دستگاه های مخصوص سنباده کاری است که هنوز در صنعت چوب و رنگ کاری ایران کاملاً شناخته شده نیست. با شنیدن نام ((سنباده تانکی)) می توان شکل ظاهری آن را هم تصور کرد. دقیقاً به خاطر شکل ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 100 مدل C125P100N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 100 مدل C125P100N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 120 مدل C125P120N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 120 مدل C125P120N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 150 مدل C125P150N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 150 مدل C125P150N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 180 مدل C125P180N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 180 مدل C125P180N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 220 مدل C125P220N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 220 مدل C125P220N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 240 مدل C125P240N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 240 مدل C125P240N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 320 مدل C125P320N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 320 مدل C125P320N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 400 مدل C125P400N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 400 مدل C125P400N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 60 مدل C125P60N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 60 مدل C125P60N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. از ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 600 مدل C125P600N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 600 مدل C125P600N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 80 مدل C125P80N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 80 مدل C125P80N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. از ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 800 مدل C125P800N بسته 10 عددی

تومان55,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 800 مدل C125P800N بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ا..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 100 مدل C125P100H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 100 مدل C125P100H8 بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 120 مدل C125P120H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 120 مدل C125P120H8 بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 150 مدل C125P150H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 150 مدل C125P150H8 بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 180 مدل C125P180H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 180 مدل C125P180H8 بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 220 مدل C125P220H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 220 مدل C125P220H8 بسته 10 عددیسنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 240 مدل C125P240H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 240 مدل C125P240H8 بسته 10 عددیسنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 320 مدل C125P320H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 320 مدل C125P320H8 بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. ..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 400 مدل C125P400H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 400 مدل C125P400H8 بسته 10 عددیسنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده..

ناموجود

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری سوراخ دار زبری 60 مدل C125P60H8 بسته 10 عددی

تومان60,000

سنباده پشت کرکی استارک 12.5 سانتی متری زبری 60 مدل C125P60H8 بسته 10 عددی.سنباده های پشت کرکی یک از انواع سباده بوده که روی پد سنباده پشت کرکی قرار می گیرند و برای سایش سطح مورد نظر استفاده میشوند. از..

نمایش 1 تا 24 از 34 (2 صفحه)